O společnosti IM Projekt

První základy k vytvoření firmy vznikly dohodou budoucích společníků v srpnu roku 1990. Toto období bylo zaměřeno zejména na vytváření podmínek ke vzniku firmy, schopné zabezpečit komplexní služby v investiční výstavbě. Pro nově se formující firmu bylo počítáno s nejlepšími pracovníky z bývalého KPÚ Praha a později PIZ Průmstav Praha. Přes prudký pokles investic a zhoršující se situaci u projektově inženýrských organizací na trhu ČSFR byla při dalších legislativních úpravách v letech následujících upřesněna činnost firmy formou živnostenských listů. Na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. ledna 1992 byla společnost IM Projekt, spol. s r. o. zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městských soudem v Praze, oddílu C, vložka 6793.

V období konsorcionální společnosti si firma vytvořila dostatek finančních prostředků k tomu, aby bez bankovních úvěrů mohla přistoupit k druhé etapě budování firmy.

Rok 1992 byl pro firmu významný z důvodu fungování společnosti v právní formě s ručením omezeným a v oblasti pracovní se objevují pozitivní výsledky v příjmu nových zakázek, které měly rozhodující dlouhodobý význam.

Z původní, čistě projektové organizace jsme přistoupili v rámci komplexních služeb zákazníkům k rozšíření činností firmy do všech oblastí, které zahrnuje investiční výstavba.

Na základě požadavku zákazníka jsme schopni doporučit a vyhledat vhodný pozemek pro investiční záměr, prověřit majetkoprávní vztahy, zajistit geologické a geodetické práce, zpracovat variantní studie, provést zaměření skutečného stavu objektů a další nutné průzkumy a rozbory stavebních konstrukcí, zpracovat předprojektovou přípravu a následně realizační projekty včetně rozpočtů, provést kompletní veřejnoprávní projednání zakončené územním rozhodnutím a stavebním povolením. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme technický dozor investora včetně kolaudace.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost IM Projekt, spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Cílem tohoto textu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Dokument může být průběžně měněn a doplňován.

Jak zpracováváme Vaše údaje a komu je můžeme poskytnout?

Vaše údaje zpracováváme elektronicky v našem zákaznickém systému, případně i v tištěné podobě (pokud s Vámi uzavíráme písemnou smlouvu). Vaše údaje jsou vždy zabezpečeny a mají k nim přístup pouze naši pověření zaměstnanci. Pokud je k plnění smlouvy s Vámi nutné využít dodavatele, předáváme jim údaje pouze v nezbytném rozsahu pro tento účel a v zabezpečené podobě. Jedná se o dodavatele služeb, dodavatelé zboží (při objednávkách dopravní společnosti nebo o vedení účetnictví). Vaše údaje nikdy neprodáváme ani nepronajímáme žádným cizím subjektům

Z jakých důvodů?

Údaje zpracováváme z důvodů, které nám ukládají právní předpisy ČR (např. zákon o účetnictví, zákon o elektronických komunikacích), z důvodu plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, resp. z důvodu našeho oprávněného zájmu včetně možnosti informování o změnách a novinkách v našich službách a produktech.

Jak dlouho?

Údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností zpracováváme po dobu vyžadovanou příslušným předpisem, údaje nezbytné pro plnění smlouvy zpracováváme během trvání našeho smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení, ostatní údaje evidujeme maximálně 5 let od předmětné skutečnosti/kontaktu.

Jaké údaje zpracováváme?

V rámci zpracování osobních údajů je třeba rozlišit, v jakém jste s námi vztahu:

Jste-li naším klientem
Pokud byste nám nesdělili osobní údaje, které jsme povinni zpracovávat podle obecně platných právních předpisů, nemohli bychom Vám služby poskytovat. Jsou to tedy především údaje obsažené ve smlouvě, tedy jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, objednané služby nebo název firmy, IČ, DIČ, sídlo a fakturační údaje a další údaje na základě zvláštních předpisů. Vaši emailovou adresu evidujeme proto, že chceme šetřit přírodu a používáme elektronickou komunikaci pro fakturaci i další korespondenci s klientem. Z důvodu plnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu uchováváme veškerou komunikaci s Vámi, emailem, prostřednictvím sms nebo písemně. Jedná se např. o upomínky o zaplacení, komunikaci ohledně reklamací, objednávky služeb apod. Z tohoto důvodu vedeme i evidenci kontaktních osob u každého zákazníka – abychom si byli jisti, s kým jsme z Vaší rodiny/firmy komunikovali.
Vaše kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu uchováváme také proto, abychom Vás mohli informovat o službách a produktech a dalších podstatných skutečnostech. Samozřejmě máte právo zasílání těchto emailů odmítnout. Kontaktujete-li nás emailem, prostřednictvím webového formuláře nebo chatem – poptávka po službách/produktech nebo dotazy Vaše údaje, které jste nám v elektronické korespondenci poskytli, zpracováváme elektronicky v našem zákaznickém systému – jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa a další podrobnosti k Vašemu dotazu/poptávce. Pokud se naším klientem následně nestanete, Vaše údaje přesto zpracováváme, a to z důvodu, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s výhodnější nabídkou. Jste naším obchodním partnerem (pronajímatel, nájemce, dodavatel atd.) Vaše údaje zpracováváme pouze z důvodů plnění našich zákonných povinností a plnění naší smlouvy, resp. našeho oprávněného zájmu v souvislosti s plněním této smlouvy. Vaše data nepoužíváme k žádným jiným účelům.

Jste uchazečem o zaměstnání
Jste-li uchazečem o zaměstnání v naší společnosti, poskytl jste nám svá data v rámci životopisu a ke spolupráci nedojde, uchováme Vaše data ve formě životopisu společně s Vaším tel. číslem a emailovou adresou (elektronicky nebo písemně podle toho, jak jste nám je poskytl), pouze pro případ další nabídky zaměstnání v budoucnu.

Návštěva našich webových stránek - Cookies
Na našich webových stránkách jsou používány cookies. Jde o malé textové soubory, které Váš prohlížeč ukládá ve Vašem koncovém přístroji. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete řídit používání cookies (např. zakázat používání cookies nebo smazat cookies). Díky cookies jsou naše webové stránky uživatelsky přívětivější (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). V případě, pokud zakážete používání cookies, nebudete možná moci využívat veškeré funkce webové stránky v plném rozsahu. Zásady zacházení s Cookies se s účinností GDPR nijak nemění, cookies neobsahují vaše osobní důvěrná data jako jméno, adresu apod.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl.16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu improjekt@improjekt.cznebo na naši zákaznickou linku +420 326 322 571.